Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 5, Ngày 28/05/2020, 09:50

QUẬN 6 CHỈ ĐẠO ĐẨY MẠNH NHÂN RỘNG, ÁP DỤNG CÁC SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP, CÁCH LÀM HAY TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

 

Qua rà soát các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác CCHC đang áp dụng hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân ban hành Văn bản số 1119/UBND-NV chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, các trường học công lập và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chủ động hơn nữa trong việc tham khảo, áp dụng, nhân rộng các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác CCHC với tinh thần chủ động, cải tiến, hiệu quả, đồng bộ, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương, cụ thể:

          Thứ nhất, chủ động rà soát, nghiên cứu, liên hệ và vận dụng có cải tiến các sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý nhà nước, tác nghiệp chuyên môn và trong hoạt động của cơ quan đang được áp dụng, bao gồm:

          - Các sáng kiến trong công tác CCHC đang được áp dụng tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn đã được Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh thông báo công khai (đính kèm Thông báo số 1180/TB-SNV). Tải tại đây

          - Các sáng kiến nổi bật đang được áp dụng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn Quận 6 (đính kèm  Phụ lục 1 - Các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay nổi bật tại Quận từ năm 2016 đến năm 2019. Tải tại đây

Thứ hai, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các sáng kiến do thủ trưởng cơ quan đã đăng ký thực hiện trong năm 2020.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC) và tạo bước đột phá trong công tác CCHC năm 2020 trên địa bàn quận, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC quận đã cam kết với Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận đề nghị:

- Thủ trưởng các cơ quan: hỗ trợ và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học công lập, Ủy ban nhân dân các phường khác trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc khi triển khai vận dụng các sáng kiến trong công tác CCHC do cơ quan, địa phương mình đã triển khai thực hiện; Chủ động rà soát, nghiên cứu tổ chức thực hiện các sáng kiến phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ quan, địa phương mình quản lý, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân quận.

- Phòng Nội vụ quận 6: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc vận dụng các sáng kiến; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học, Ủy ban nhân dân phường để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu, vận dụng các sáng kiến đã được Quận, Thành phố nhân rộng; Tổng hợp tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và tham mưu, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân quận xem xét xử lý đối với thủ trưởng các cơ quan không triển khai thực hiện hoặc triển khai không hiệu quả đối với các sáng kiến trong công tác CCHC đã được chỉ đạo thực hiện; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập hợp, khảo sát các sáng kiến nói trên; phối hợp với các cơ quan phụ trách các nhiệm vụ CCHC của quận để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân quận triển khai nhân rộng, áp dụng trên địa bàn quận và đề xuất UBND thành phố nhân rộng, áp dụng trên địa bàn Thành phố.

KHÁNH HÀ


Số lượt người xem: 33Bản in Quay lại
Xem theo ngày: