Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 3, Ngày 07/07/2020, 17:30

THÔNG BÁO: TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

 

 

Ngày 30/6/2020, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Thông báo số 140/TB – UBND về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân quận 6 cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận 6, cụ thể như sau:

1. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và đã được Ủy ban nhân dân quận hoặc Ban Quản lý An toàn thực phẩm cấp Giấy chứng nhận, đến nay hết hạn phải cấp lại hoặc cấp mới:

- Cơ sở liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận 6, địa chỉ 107 đường Cao Văn Lầu, phường 01, quận 6 để được hướng dẫn và nộp hồ sơ theo quy định.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Chương III Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo Mẫu 01, Phụ lục 1 Nghị định 155/2018/NĐ-CP).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao hoặc có xác nhận của cơ sở).

+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (theo Điều 36 Luật An toàn thực phẩm).

+ Bản sao kết quả khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống theo Thông tư số 14/TT-BYT (theo Điều 36 Luật An toàn thực phẩm).

+ Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.

- Phí, lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

+ Phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng/lần/cơ sở

+ Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở

- Thời gian tiếp nhận: kể từ ngày 01/7/2020.

2. Trường hợp các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (còn hiệu lực):

- Các cơ sở thay đổi tên cơ sở hoặc thay đổi người đại diện hộ kinh doanh, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và quy trình sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và Giấy chứng nhận còn thời hạn thì liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận 6, địa chỉ 107 đường Cao Văn Lầu, phường 01, quận 6 để thực hiện thủ tục cấp đổi.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Chương III Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế gồm:

- Thông báo thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận.

- Bản sao văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi.

- Bản chính Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (còn hiệu lực).

- Phí và lệ phí: không có.

- Ngoài các trường hợp nêu trên, cơ sở nộp lại hồ sơ cấp mới để được thẩm định cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

3. Giấy chứng nhận được cấp trước khi Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận.

          Tải mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại đây

H.N


Số lượt người xem: 21Bản in Quay lại
Xem theo ngày: