Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 2, Ngày 26/08/2019, 09:30

TĂNG CƯỜNG THANH TRA, KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

 

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Xã hội-Quốc phòng An ninh năm 2019 theo Quyết định số 491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 6 và tạo bước đột phá thực hiện năm chủ đề 2019 “ Năm thực hiện cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54/NQ-QH”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6 chỉ đạo:

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc theo ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước phụ trách tập trung rà soát, tăng cường kiểm tra theo thẩm quyền quy định hoặc tham mưu cho ủy ban nhân dân quận thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước. Đặc biệt là kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại ủy ban nhân dân 14 phường; nhằm kịp thời chấn chỉnh các trường hợp vi phạm hoặc đề xuất Thường trực Ủy ban nhân dân quận xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định nếu có. Đồng thời, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực phụ trách; đề xuất Thường trực Ủy ban nhân dân quận xem xét giải quyết hoặc tham mưu đề xuất các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định và qua kiểm tra phát hiện những mô hình hay, sáng kiến cải tiến kỷ thuật của các đơn vị hay cá nhân thực hiện có hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chuyên môn, xem xét nhân rộng trên phạm vi quận, thành phố.

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 14 phường tổ chức thực hiện nghiêm chế độ tự kiểm tra giám sát theo ngành, lĩnh vực chuyên môn theo Công văn 2194/UBND-NV ngày 7/8/2019 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực phụ trách.

                                                                                                   D.A


Số lượt người xem: 19Bản in Quay lại
Xem theo ngày: