Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 4, Ngày 21/08/2019, 15:50

CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NĂM 2018

 

 

Theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính về thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Quận 6 thực hiện công khai số liệu quyết toán năm 2018 của các cơ quan đơn vị thuộc quận. Cụ thể:

- Các đơn vị dự toán: biểu số 4, kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính.

- Đơn vị được ngân sách hỗ trợ: biểu số 8, kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính.

- Ủy ban nhân dân 14 phường: biểu số 116/CKTC-NSNN, biểu số 117/CKTC-NSNN, biểu số 118/CKTC-NSNN, biểu số 119/CKTC-NSNN kèm theo Thông tư 343/2016/TT-BTC 30/12/2016 của Bộ Tài Chính.

Tài liệu đính kèm                                                                                                               

       D.A

 

 


Số lượt người xem: 26Bản in Quay lại
Xem theo ngày: