Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 6, Ngày 11/05/2018, 09:40

CHỦ NGHĨA MARX – NGỌN ĐÈN SOI SÁNG CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Karl Marx

(05/5/1818 – 05/5/2018)

Karl Heinrich Marx sinh ngày 05/5/1818 trong một gia đình trung lưu tại thành phố Rhineland, Trier – Đức. Ông là nhà tư tưởng người Đức gốc Do thái và cũng là nhà kinh tế, nhà lãnh đạo cách mạng của Hiệp hội Người lao động quốc tế, đồng thời là người sáng lập Chủ nghĩa xã hội khoa học cùng Friedrich Engels. Sau khi tốt nghiệp trung học, Marx học đại học Tổng hợp ở Bon rồi học ở trường đại học Tổng hợp Berlin ngành luật, lịch sử và triết học. Tháng 10/1842, Marx trở thành chủ bút của báo Renari – tờ báo của giai cấp tư sản cấp tiến ở Đức với các bài báo phê phán chính phủ đương thời ở Đức, Anh, Pháp và bênh vực quyền lợi của nông dân.

Tư tưởng của ông là học thuyết kế thừa các hệ tư tưởng được thành lập trong thế kỷ XIX bao gồm: triết học cổ điển Đức, học thuyết về kinh tế -  chính trị tư sản cổ điển Anh và chủ nghĩa xã hội học Pháp. Karl Marx và người bạn thân - Friedrich Engels đã viết "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" vào năm 1848 lên án những bất công trong chế độ tư bản đồng thời đưa ra các biện pháp cải cách kinh tế - xã hội hướng xã hội công nghiệp phương Tây đến chủ nghĩa cộng sản và được xem là văn kiện đầu tiên có tính chất cương lĩnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Những ý tưởng cải cách của Marx trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã được áp dụng tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, góp phần kiến tạo nên xã hội hiện đại. Sau khi chuyển đến London năm 1849, Karl Marx đã cống hiến cho tác phẩm Tư bản - một tác phẩm về kinh tế chính trị quan trọng được viết bằng tiếng Đức. Cuốn sách là sự phân tích về chủ nghĩa tư bản, về phương thức sản xuất và quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã trở thành ngọn đèn soi sáng cho cách mạng vô sản thế giới, vũ trang cho giai cấp vô sản lý luận và niềm tin không gì lay chuyển nổi về sứ mệnh lịch sử và sự tất thắng của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.

Không chỉ là nhà lý luận thiên tài mà Marx còn là nhà cách mạng vĩ đại. Trước phong trào công nhân đang lên, ông là người tổ chức và là lãnh tụ của Quốc tế cộng sản I được thành lập ngày 28/9/1864 tại London. Marx đã dốc toàn bộ tâm sức để thống nhất phong trào công nhân các nước liên hợp lại nhằm đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong phong trào công nhân, chống bọn vô chính phủ và định ra sách lược cách mạng cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân. Với khẩu hiệu "Công nhân của thế giới đoàn kết" là lời kêu gọi tập hợp cho phong trào cách mạng Bolshevik của Nga và cuộc cách mạng năm 1949 của Trung Quốc đã trở thành nguồn cổ vũ cho các Đảng Cộng sản trên khắp thế giới. Karl Marx đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng của giai cấp vô sản và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Ngày 14/3/1883, ông từ trần để lại chủ nghĩa Marx - hệ thống các quan điểm và học thuyết tạo thành trào lưu tư tưởng chủ yếu của thế kỷ XIX gồm : triết học duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và quy luật giá trị thặng dư đã đặt nền móng cho chủ nghĩa xã hội khoa học cũng như  học thuyết về sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và giải phóng loài người khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột. Có thể nói, chủ nghĩa Marx chính là là ngọn đèn soi sáng con đường cách mạng cho giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới, đồng thời trở thành kim chỉ nam cho hành động mà về sau Vladimir Ilyich Lenin đã kế thừa và phát triển thành chủ nghĩa Marx - Lenin là đỉnh cao của trí tuệ loài người bởi tính khoa học và tính cách mạng triệt để.

Đối với cách mạng Việt Nam, nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Marx - Lenin đã soi rõ con đường giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp được Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm ra trên hành trình đi tìm đường cứu nước và luôn là ngọn đuốc dẫn đường cho cách mạng Việt Nam đi đến mọi thắng lợi, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội mà đỉnh cao là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam – kết tinh của chủ nghĩa Marx - Lenin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước tạo bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi rực rỡ. Bước vào công cuộc đổi mới, chủ nghĩa Marx – Lenin vẫn là kim chỉ nam cho tiến trình đổi mới từng bước của đất nước theo định hướng “kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới không phải từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn và được xây dựng có hiệu quả hơn. Đổi mới không phải xa rời mà là nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng) quyết tâm giữ vững niềm tin son sắt vào lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cao đẹp và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, năng động và sáng tạo, nỗ lực phấn đấu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                                                          Thiên Di

 


Số lượt người xem: 102Bản in Quay lại
Xem theo ngày: