Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN VỀ ÁP DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 VÀ VIỆC TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 NĂM 2019. Đính kèm Kế hoạch 163/KH-UBND ngày 9/4/2019 (tại đây)                                            D.A
  THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÁNH NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG KINH DOANH ( Đính kèm CV:513/STTTT- XBIPH ngày 29/3/2019 của Sở Thông tin và Tuyền thông)           
            Nhằm hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số, đặc biệt người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bộ đội xuất ngũ, người ở khu vực bị di dời giải tỏa, người đang cai nghiện và sau cai nghiện ma túy. Sử dụng hiểu quả các nguồn vốn tạo việc làm cho người lao động dân tộc thiểu số thông qua các nguồn quỹ. Tăng...
Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC  ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc công khai ngân sách nhà nước đối với các đơn vị dự toán ngân sách. Ủy ban nhân dân Quận 6 công khai dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6 ( đính kèm danh sách các biểu mẫu công khai).                                                                                                 ...
  Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện; Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện; Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp