Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  DANH SÁCH NIÊM YẾT SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH QUẬN, 14 PHƯỜNG THUỘC QUẬN 6 (Xem đính kèm)
  Ngày 09 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quyết định số 205/KH-UBND về triển khai thực hiện Tháng hành động triển khai thực hiện Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày” trên địa bàn quận.  Trang Thông tin điện tử quận 6 đăng tải danh sách 09 thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày để tổ chức, cá nhân theo dõi và thuận tiệ...
    Với chỉ tiêu đề ra là tăng 10% tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ được giải quyết so với năm 2021; 100% thủ tục hành chính trong Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn thành phố đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phải được áp dụng; 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được ...
  Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến về cải cách hành chính; xem đây là một trong những yếu tố quan trọng, có tác dụng nêu gương, động viên các cá nhân, tập thể tham gia sáng tạo, đề xuất các sáng kiến thiết thực, hiệu quả phục vụ công tác cải cách hành chính, là động lực góp phần phát triến kinh tê - xã hội...
  Nhằm tuyên truyền rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và tôn vinh những người làm khoa học, ngày 16/5/2022, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Công văn số 1668/UBND-KT chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể như sau: - Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp