Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Home > Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

September 27
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ IV NĂM 2019 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
September 27
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ IV NĂM 2019 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
September 05
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
September 05
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
June 27
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ III NĂM 2019 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
April 05
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ II NĂM 2019 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
April 05
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ II NĂM 2019 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
January 09
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I NĂM 2019 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
October 16
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ IV NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 13
October 16
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ IV NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 11
1 - 10Next