Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Home > Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : Lịch làm việc

September 29
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ IV NĂM 2020 CỦA THƯỜNG TRỰC  HĐND QUẬN 6
September 28
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ IV/2020 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
July 03
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ III NĂM 2020 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
March 30
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ II NĂM 2020 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
December 30
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I NĂM 2020 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
November 19
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ IV NĂM 2019 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
September 27
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ IV NĂM 2019 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
September 27
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ IV NĂM 2019 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
September 05
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
September 05
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
1 - 10Next