Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hệ thống văn bản > Văn bản pháp luật > Posts > Tập huấn Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015
Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luậtThứ 2, Ngày 21/12/2015, 13:35

Tập huấn Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

 

 

 

Sáng 16/11/2015, Quận 6 tổ chức tập huấn Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIII) thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, gồm 09 Chương; 62 Điều. Trong đó có một số nội dung mới sau:

+ Độ tuổi gọi nhập ngũ là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; trường hợp công dân là sinh viên được đào tạo trình độ cao đẳng hoặc đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện đăng ký và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ.

+ Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình là 24 tháng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ. Công dân được gọi nhập ngũ là người có lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định; có trình độ văn hóa phù hợp.

+ Hàng năm, nhà nước sẽ gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi giữ lại nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

+ Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân là con của liệt sĩ, thương binh hạng một; một anh hoặc một em trai của liệt sĩ; một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

+ Người đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác liên quan phải đăng ký bổ sung tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự. Trường hợp đi khỏi nơi cư trú, nơi làm việc, học tập từ 3 tháng trở lên phải đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng và đăng ký lại trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi trở về.

T.M.C


Số lượt người xem: 941Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
December 21
Tập huấn Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

 

 

 

Sáng 16/11/2015, Quận 6 tổ chức tập huấn Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIII) thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, gồm 09 Chương; 62 Điều. Trong đó có một số nội dung mới sau:

+ Độ tuổi gọi nhập ngũ là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; trường hợp công dân là sinh viên được đào tạo trình độ cao đẳng hoặc đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện đăng ký và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ.

+ Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình là 24 tháng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ. Công dân được gọi nhập ngũ là người có lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định; có trình độ văn hóa phù hợp.

+ Hàng năm, nhà nước sẽ gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi giữ lại nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

+ Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân là con của liệt sĩ, thương binh hạng một; một anh hoặc một em trai của liệt sĩ; một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

+ Người đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác liên quan phải đăng ký bổ sung tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự. Trường hợp đi khỏi nơi cư trú, nơi làm việc, học tập từ 3 tháng trở lên phải đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng và đăng ký lại trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi trở về.

T.M.C