Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hệ thống văn bản > Văn bản pháp luật > Posts
Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luậtThứ 6, Ngày 10/11/2017, 17:00

QUY TRÌNH THỰC HIỆN TRIỂN KHAI ISO ĐIỆN TỬ

Thực hiện Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử thực hiện theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Thủ Tướng Chính phủ. Theo đó, công văn 1835/STTTT-CNTT ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quy trình thực hiện triển khai ISO điện tử (ứng dụng CNTT vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống chất lượng) tại các cơ quan hành chính nhà nước, gồm 3 bước cụ thể như sau:

Bước 1: Thống kê, rà soát danh mục các thủ tục hành chính tại các đơn vị

Căn cứ vào bộ thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị thực hiện thống kê, rà soát danh mục các thủ tục hành chính tại các đơn vị.

Bước 2: Thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 (TCVN ISO 9001:2015)

Sau khi các đơn vị đã thống kê, rà soát danh mục thủ tục hành chính tại đơn vị (đã thông qua Sở Tư pháp thẩm định, được Ủy ban nhân dân thành phố công bố bộ thủ tục hành chính mới) thì các đơn vị thực hiện như sau:

1. Đối với các đơn vị sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp của đơn vị, định kỳ tháng 7 hàng năm lập dự toán khinh phí triển khai ISO cho năm sau, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10 tháng 7 hàng năm để tổng hợp và thực hiện triển khai ISO cho các thủ tục hành chính đã được công bố theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Đối với các đơn vị sử dụng nguồn ngân sách Thành phố cấp, hàng năm các đơn vị lập dự toán kinh phí triển khai ISO cho năm sau, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10 tháng 7 hàng năm để tổng hợp và thẩm định gửi Sở Tài Chính trình Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. Sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt mức kinh phí, các đơn vị thực hiện triển khai ISO cho các thủ tục hành chính đã được công bố theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Bước 3: Thực hiện triển khai ISO điện tử

Sau khi các đơn vị đã thực hiện triển khai ISO cho các thủ tục hành chính đã được công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2008 (TCVN ISO 9001:2015) và thực hiện chuẩn hóa các quy trình thủ tục hành chính đã được ban hành để đảm bảo mức độ phù hợp với việc ứng dụng CNTT vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, được thực hiện như sau:

1. Đối với các đơn vị sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp của đơn vị, các đơn vị thực hiện triển khai ISO điện tử cho cho các thủ tục hành chính đã được công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2008 (TCVN ISO 9001:2015).

2. Đối với các đơn vị sử dụng nguồn ngân sách Thành phố cấp, các đơn vị  dự toán kinh phí thực hiện triển khai ISO điện tử cho cho các thủ tục hành chính đã được công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2008 (TCVN ISO 9001:2015) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, cân đối bố trí nguồn vốn và trình Ủy ban nhân dân thành phố giao kinh phí. Sau khi được bố trí kinh phí, đơn vị xây dựng hạng mục và trình Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, phê duyệt theo quy định. Trên cơ sở phê duyệt, đơn vị thực hiện triển khai ISO điện tử cho cho các thủ tục hành chính đã được công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2008 (TCVN ISO 9001:2015).

 

                                                                                                    D.A


Số lượt người xem: 670Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts