Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Nhằm thực hiện công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn quận 6, Ủy ban nhân dân quận thông báo đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử đăng tải để bạn đọc biết và liên hệ đăng lý nhu cầu sử dụng đất theo quy định nếu có nhu cầu. Thứ nhất, về đăng ký nhu cầu sử dụng đất để t...
  Thực hiện Kế hoạch số 649/KH-UBND ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (2021-2025); Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện. Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Thông báo số 96/TB-UBND-TNMT ngày 16/4/2021 đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn quận 6 về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, cụ ...
  Nhằm thực hiện công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn Quận 6, ngày 23/9/2020, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Thông báo số 409/TB-UBND-TNMT thông báo đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận 6 về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021, cụ thể như sau: 1. Đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng các công trình, d...
  Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2238/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 6. Năm 2020, Quận 6 có 14 đơn vị hành chính với tổng diện tích đất phi nông nghiệp là 713,83 ha (chiếm 100% tổng diện tích đất). Trong đó, diện tích đất thu hồi năm 2020 là 24,45 ha (Bao gồm: 0,01 ha đất thương mại dịch vụ; 15,04 ha đất cơ sở ...
            Ngày 07/06/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định số 1345/QĐ- STNMT-BĐVT về công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 (tính đến ngày 31/12/2015).  Tổng diện tích tự nhiên: 209539 ha, bao gồm: - Diện tích nhóm đất nông nghiệp: 115498,08 ha; - Diện tích nhón đất phi nông nghiệp: 93107,26 ha; - Diện tích nhóm đất chưa sử dụng: 933,66 ha...