Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  NỘI DUNG DỰ THẢO
  XEM DANH SÁCH
  XEM NỘI DUNG
  NGHỊ QUYẾT 12/NQ-CP NGÀY 19/2/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2019-2021. Đính kèm: Nghị quyết 12/NQ-CP
Thực hiện Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử thực hiện theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Thủ Tướng Chính phủ. Theo đó, công văn 1835/STTTT-CNTT ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quy trình thực hiện triển k...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp