Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hệ thống văn bản > Văn bản pháp luật > Categories

Category : Dự thảo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

March 23
DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI) VÀ BẢNG SO SÁNH BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 & DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
March 19
DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI
December 23
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ QUẬN 6
November 04
DỰ THẢO: Quy Chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế trên địa bàn quận 6.
November 04
DỰ THẢO: Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 6