Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Sơ đồ tổ chức UBND Phường 9
Chủ tịch
Phạm Nguyễn Trí Hòa
P.Chủ tịch
Hà Thị Xuân Thảo
P.Chủ tịch
Lê Vương Bảo Hoàng
Kết quả thu được :: 3 dòng