Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Sơ đồ tổ chức UBND Phường 7
Chủ tịch
Trần Đức Thọ
P.Chủ tịch
Đỗ Văn Bé Thắng
P.Chủ tịch
Trần Hải Đăng
Kết quả thu được :: 3 dòng