Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Sơ đồ tổ chức UBND Phường 5
Chủ tịch
Trương Văn Long
P.Chủ tịch
Nguyễn Trọng Kha
P.Chủ tịch
Trương Tuyết Lan
Kết quả thu được :: 3 dòng