Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Sơ đồ tổ chức UBND Phường 14
Chủ tịch
Nguyễn Huỳnh Như Oanh
P.Chủ tịch
Lê Thế Cường
P.Chủ tịch
Lê Thị Thanh Hiền
Kết quả thu được :: 3 dòng