Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Sơ đồ tổ chức UBND Phường 13
Chủ tịch
Nguyễn Thị Viễn
P.Chủ tịch
Võ Thị Minh Thư
P.Chủ tịch
Dư Xuân Trường
Kết quả thu được :: 3 dòng