Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Sơ đồ tổ chức UBND Phường 12
Chủ tịch
Trương Huỳnh Quốc Duy
P.Chủ tịch
Phan Thành Nam
P.Chủ tịch
Lê Thị Nguyệt Hương
Kết quả thu được :: 3 dòng