Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Sơ đồ tổ chức UBND Phường 1
Chủ tịch
P.Chủ tịch
Trần Minh Thu
P.Chủ tịch
Phan Quốc Hùng
Kết quả thu được :: 3 dòng