Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Lãnh đạo HĐND
Chủ tịch
LÊ VĂN TÂN
P.Chủ tịch
NGUYỄN TRƯỜNG THANH
P.Chủ tịch
DIỆP HỒNG DI
Kết quả thu được :: 3 dòng