Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Sơ đồ tổ chức HĐND Phường 7
Chủ tịch
Nguyễn Tấn Nhựt
P.Chủ tịch
Huỳnh Ngọc Hân
Kết quả thu được :: 2 dòng