Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Sơ đồ tổ chức HĐND Phường 10
Chủ tịch
Bùi Minh Nhật
P.Chủ tịch
Đặng Thị Tuyết Lan
Kết quả thu được :: 2 dòng