Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Sơ đồ tổ chức HDND Phường 1
Chủ tịch
Trương Ngọc Phượng
P.Chủ tịch
Nguyễn Thị Thắm
Kết quả thu được :: 2 dòng