Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Sơ đồ tổ chức Văn phòng UBND
Chánh văn phòng
Nguyễn Huy Thắng
P.Chánh văn phòng
Nguyễn Ngọc Trung
P.Chánh văn phòng
Nguyễn Ngọc Thành
P.Chánh văn phòng
Nguyễn Phước Hùng
Kết quả thu được :: 4 dòng