Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Sơ đồ tổ chức Phòng Quản lý đô thị
Trưởng phòng
Phạm Thị Trúc Nghi
P.Trưởng phòng
Nguyễn Vĩnh Ngân
P.Trưởng phòng
Hồ Thanh Liêm
P.Trưởng phòng
Nguyễn Minh Hòa
Kết quả thu được :: 4 dòng