Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Sơ đồ tổ chức Phòng Quản lý đô thị
Trưởng phòng
Đoàn Trần Hải Âu
P.Trưởng phòng
Nguyễn Vĩnh Ngân
P.Trưởng phòng
P.Trưởng phòng
Nguyễn Minh Hòa
Kết quả thu được :: 4 dòng