Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Sơ đồ tổ chức Phòng Nội vụ
Trưởng phòng
Nguyễn Thị Diễm Trang
P.Trưởng phòng
Dương Hữu Phong
P.Trưởng phòng
Tống Thị Ngọc Nhanh
Kết quả thu được :: 3 dòng