Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts > THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI NĂM 2021
Định hướng phát triểnThứ 6, Ngày 26/11/2021, 14:40

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI NĂM 2021

 

Nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất và làm cơ sở đề xuất, quản lý, sử dụng đất đạt hiệu quả; làm căn cứ kiểm tra việc thực hiện quy hoạch trong kỳ và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo; cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê các cấp và phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo và các nhu cầu khác của Nhà nước và xã hội, Sở Tài Nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 7577/KH-STNMT-VPĐK về thực hiện Công tác thống kê đất đai năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử trích đăng các nội dung cơ bản để bạn đọc theo dõi và thực hiện.

          Thống kê đất đai năm 2021 được thực hiện trên phạm vi toàn Thành phố gồm: cấp thành phố; cấp huyện: 21 quận - huyện và 01 thành phố; cấp xã: 312 phường, xã, thị trấn. Thực hiện thống kê diện tích từng loại đất, từng đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý đất theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Loại đất phải thống kê bao gồm các loại đất theo quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai 2013; Đối tượng phải thống kê là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai 2013.

          Nội dung thực hiện: thu thập các hồ sơ, tài liệu, số liệu liên quan đến biến động đất đai trong năm 2021; số liệu kiểm kê đất đai năm 2019; số liệu thống kê đất đai năm 2020; các dự án đã được giao, thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng đất năm 2021; số liệu thống kê diện tích đất rừng; số liệu đất an ninh quốc phòng trên địa bàn Thành phố. Xử lý, tổng hợp số liệu và lập các biểu thống kê đất đai ở các cấp theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phân tích, đánh giá, hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai, đề xuất các giải pháp tăng cường về quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Kết quả Báo cáo thống kê đất đai năm 2021 của các cấp phải phản ánh đầy đủ các nội dung theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 cúa Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đồng thời, tiến hành phân tích, đánh giá tình hình quản lý đất đai tại địa phương, làm rõ những hạn chế và nguyên nhân để đề xuất các giải pháp khắc phục tăng cường quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Việc thống kê diện tích đất đai năm 2021 được thực hiện theo đúng phương pháp được quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

+ Rà soát xử lý triệt để những tồn tại, hạn chế trong kiểm kê đất đai năm 2018 và thống kê đất đai năm 2020; nhất là sự không thống nhất số liệu chỉ tiêu chi tiết và chỉ tiêu tổng số trong các biểu; giữa số liệu diện tích đất rừng, đất lúa chuyến đổi của địa phương với số liệu kiểm kê diện tích của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giữa số liệu diện tích đất quốc phòng, đất an ninh của địa phương với số liệu kiểm kê diện tích của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

+ Khoanh vẽ từng loại đất của từng đối tượng sử dụng đất, đối tượng quản lý đất biến động đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 thống kê trên từng đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn lên bản đồ kết quả điều tra.

+ Kết quả thực hiện thống kê đất đai năm 2021 gắn liền với việc chỉnh lý bản đồ kết quả điều tra kiểm kê dạng số đã lập trong kỳ kiểm kê đất đai tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Thời gian thực hiện và thời điểm nộp báo cáo thống kê đất đai: Cấp xã hoàn thành trước ngày 16 tháng 01 năm 2022; Cấp huyện hoàn thành trước ngày 01 tháng 02 năm 2022; Cấp thành phố hoàn thành trước ngày 16 tháng 02 năm 2022.

Xem chi tiết Kế hoạch Kế hoạch số 7577/KH-STNMT-VPĐK tại đây./.

H.N

 


Số lượt người xem: 45Bản in Quay lại
Xem theo ngày: