Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts > TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
Thông tin quy hoạchChủ Nhật, Ngày 07/11/2021, 10:25

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

 

Nhằm đánh giá chính xác tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất kỳ trước trên địa bàn Quận 6, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tạo cơ sở pháp lý , khoa học cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai và xúc tiến đầu tư; phân bổ lại quỹ đất cho các mục đích sử dụng cho phù hợp với định hướng phát triển không gian, áp dụng nhu cầu về đất phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội; rà soát, cập nhật thông tin chính xác về công trình, dự án, loại bỏ công trình, dự án chưa hoặc không có khả năng thực hiện, Ủy ban nhân dân quân 6 triển khai công tác lập Kế hoạch Sử dụng đất năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

(1) Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021

(2) Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất Thành phố đã được phân bổ cho Quận 6 và các phường trên địa bàn Quận trong năm kế hoạch

(3) Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng phường trên địa bàn Quận, gồm:

+ Chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chưa thực hiện hết nhưng phải phù hợp với kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận;

+  Lập danh mục các dự án quá 3 năm không thực hiện, phân tích đánh giá khả năng thực hiện dự án; Điều chỉnh, hủy bỏ danh mục dự án không thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022;

+  Lập danh mục đăng ký thực hiện phát triển kinh tế - xã hội cấp Thành phố và quận

+  Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Quận.

(4) Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn Quận trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng phường.

(5) Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích theo quy định tại các điểm a, b, c, d và e, Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong năm Kế hoạch sử dụng đất đến từng phường trên địa bàn Quận.

(6) Xác định diện tích đất, chỉ tiêu đất chưa sử dụng tại địa bàn Phường để đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch

(7) Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án có sử dụng đất theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi đất trong Kế hoạch sử dụng đất trong năm kế hoạch, bao gồm:

+ Đối với các công trình, dự án quy định tại Điều 61, Điều 62 của Luật Đất đai thực hiện bằng ngân sách nhà nước phải được ghi vốn thực hiện thực hiện trong năm kế hoạch

+ Đối với các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ sản xuất, kinh doanh

(8) Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong năm kế hoạch trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của các cá nhân sử dụng đất (lập hồ sơ xác định đến từng thửa, diện tích, ranh giới khu đất cần chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân trong năm kế hoạch)

(9) Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm kế hoạch sử dụng đất

(10) Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

(11) Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ.

(12) Lập bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn Quận 6 gồm:

a. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thể hiện các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, khu vực Nhà nước dự kiến thu hồi đất trong năm 2022 phù hợp với bản đồ Quy hoạch sử dụng đất cấp Thành phố;

b. Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, được sử dụng một trong các loại tài liệu sau đây để thể hiện trên nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp phường:

+ Đối với các công trình, dự án xây dựng tập trung thì sử dụng hồ sơ, bản vẽ trong quá trình lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, dự án đầu tư (nếu có);

+ Đối với các khu vực tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, các khu vực nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà có chuyển mục đích sử dụng đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất còn lại được trích từ bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;

+ Đối với các công trình, dự án theo tuyến thì sử dụng các bản đồ định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng tuyến.

+ Đối với nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân sử dụng bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(13) Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn Quận 6.

(14) Nhân bản và sao y hồ sơ, tài liệu phục vụ trình duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn Quận 6.

(15) Báo cáo, đánh giá, giải pháp đối với các dự án đang triển khai; đề xuất xử lý các dự án chưa triển khai thực hiện theo Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (đã sửa đổi bổ sung Khoản 3 điều 49 của Luật Đất đai năm 2013)

(16) Thực hiện lập danh mục các dự án cần thu hồi đất trên địa bàn Quận 6, các dự án đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua tại các Nghị quyết, tổng hợp trình Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố điều chỉnh, thông qua

(17) Báo cáo về thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn Quận 6; chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân Quận 6 thông qua trước ngày 10/11/2021.

Xem chi tiết Kế hoạch số 364/KH-UBND-TNMT TẠI ĐÂY./.

N.H

 

 


Số lượt người xem: 491Bản in Quay lại
Xem theo ngày: