Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2238/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 6. Năm 2020, Quận 6 có 14 đơn vị hành chính với tổng diện tích đất phi nông nghiệp là 713,83 ha (chiếm 100% tổng diện tích đất). Trong đó, diện tích đất thu hồi năm 2020 là 24,45 ha (Bao gồm: 0,01 ha đất thương mại dịch vụ; 15,04 ha đất cơ sở ...
            Ngày 07/06/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định số 1345/QĐ- STNMT-BĐVT về công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 (tính đến ngày 31/12/2015).  Tổng diện tích tự nhiên: 209539 ha, bao gồm: - Diện tích nhóm đất nông nghiệp: 115498,08 ha; - Diện tích nhón đất phi nông nghiệp: 93107,26 ha; - Diện tích nhóm đất chưa sử dụng: 933,66 ha...
       Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020, trong đó tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận nhà theo hướng “thương mại – dịch vụ”, Ủy ban nhân dân Quận đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng ngành dịch vụ trên địa bàn Quận 6” với sự chủ trì của ông Trương Minh Khách – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Côn...
       Ngày 01/7/2015, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành kế hoạch 232/KH-UBND-CA về triển khai thực hiện Chỉ thị 02/CT-BCA ngày 03/4/2015 của Bộ Công an về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Theo đó, Quận 6 cũng đã xác định 02 nhóm giải pháp thực hiện, cụ thể:                      Thứ nhất, tập trung công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, tăng cườ...
       Nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng ngành dịch vụ giai đoạn 2015 – 2020 trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân Quận đã ban hành kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ.        Theo đó, từ cuối tháng 7/2015 đến 15/11/2015, quận tập trung nâng cao chất lượng phục vụ kinh doanh của 06 ngành dịch vụ chủ yếu nhằm phát triển hoạt động th...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp