Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Đầu tư - đấu thầu > Posts > CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN 6 THÁNG NĂM 2022
Dự án chuẩn bị đầu tưThứ 2, Ngày 18/07/2022, 10:35

CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN 6 THÁNG NĂM 2022

 

        Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ,  Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quyết định số 4578/QĐ-UBND-TCKH ngày 11 tháng 7 năm 2022 về việc công bố công khai Dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, cụ thể:

1. Về dự toán đã bố trí cho các đơn vị sử dụng ngân sách trong 6 tháng

          Tổng dự toán đã bố trí cho các đơn vị trong 6 tháng là: 889,931 tỷ đồng, trong đó:

          - Bố trí dự toán đầu năm 2022 là: 862,408 tỷ đồng.

          - Bố trí trong Quý 1 năm 2022 là: 17,378 tỷ đồng.

          - Bố trí trong Quý 2 năm 2022 là: 10,145 tỷ đồng.

2. Tình hình thực hiện dự toán trong 6 tháng:

 Tổng chi ngân sách Quận thực hiện 6 tháng năm 2022 là 427,019 tỷ đồng, đạt 45,09% dự toán (946,947 tỷ đồng) và tăng 0,08% so cùng kỳ (426,676 t đồng). Trong đó:

- Chi ngân sách quận là 367,562 tỷ đồng, đạt 45,96% dự toán (799,734 tỷ đồng) và tăng 1,43% so cùng kỳ (362,392 tỷ đồng, số không bao gồm chi bổ sung ngân sách phường).

- Chi ngân sách phường59,457 tỷ đồng, đạt 40,38% dự toán (147,213 tỷ đồng) và giảm 7,51% so cùng kỳ (64,284 tỷ đồng).

Xem chi tiết Quyết định số 4578/QĐ-UBND-TCKH tại đây./.

                                   N.N

(Nguồn: P.TCKH)

 

 


Số lượt người xem: 8Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
July 18
CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN 6 THÁNG NĂM 2022

 

        Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ,  Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quyết định số 4578/QĐ-UBND-TCKH ngày 11 tháng 7 năm 2022 về việc công bố công khai Dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, cụ thể:

1. Về dự toán đã bố trí cho các đơn vị sử dụng ngân sách trong 6 tháng

          Tổng dự toán đã bố trí cho các đơn vị trong 6 tháng là: 889,931 tỷ đồng, trong đó:

          - Bố trí dự toán đầu năm 2022 là: 862,408 tỷ đồng.

          - Bố trí trong Quý 1 năm 2022 là: 17,378 tỷ đồng.

          - Bố trí trong Quý 2 năm 2022 là: 10,145 tỷ đồng.

2. Tình hình thực hiện dự toán trong 6 tháng:

 Tổng chi ngân sách Quận thực hiện 6 tháng năm 2022 là 427,019 tỷ đồng, đạt 45,09% dự toán (946,947 tỷ đồng) và tăng 0,08% so cùng kỳ (426,676 t đồng). Trong đó:

- Chi ngân sách quận là 367,562 tỷ đồng, đạt 45,96% dự toán (799,734 tỷ đồng) và tăng 1,43% so cùng kỳ (362,392 tỷ đồng, số không bao gồm chi bổ sung ngân sách phường).

- Chi ngân sách phường59,457 tỷ đồng, đạt 40,38% dự toán (147,213 tỷ đồng) và giảm 7,51% so cùng kỳ (64,284 tỷ đồng).

Xem chi tiết Quyết định số 4578/QĐ-UBND-TCKH tại đây./.

                                   N.N

(Nguồn: P.TCKH)