Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, ngày 11 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quyết định số 4577/QĐ-UBND-TCKH về việc công bố công khai dự toán ngân sách quận được Thành phố bổ sung năm 202...
  Ngày 11/7/2022, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quyết định số 4579/QĐ-UBND-TCKH về việc công bố công khai dự toán ngân sách quận quý 2 năm 2022. Tổng chi ngân sách Quận thực hiện quý 2 năm 2022 là 208,160 tỷ đồng, đạt 21,98% dự toán (946,947 tỷ đồng) và giảm 9,52% so cùng kỳ (230,062 tỷ đồng). Trong đó: - Chi ngân sách quận là 175,305 tỷ đồng, đạt 21,92% dự toán (799,734...
    Căn cứ Quyết định số 13 /QĐ-TCKH  ngày  14/7/2022 của Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tiêu hủy 07 máy game không còn khả năng sử dụng, Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 6 ban hành Thông báo số 118/TB-TCKH ngày 15/7/2022 về kết quả lựa chọn nhà thầu, thực hiện gói thầu tiêu hủy 07 máy game không còn khả năng sử dụng. Trang Thông...
          Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ,  Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quyết định số 4578/QĐ-UBND-TCKH ngày 11 tháng 7 năm 2022 về việc công...
  SỐ LIỆU DỰ TOÁN NĂM 2021 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC QUẬN 6 (Chi tiết tại đây)

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp