Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 5, Ngày 25/08/2022, 10:25

TRIỂN KHAI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XỬ LÝ ĐƠN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ

 

Ngày 16 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Công văn số 3019/UBND-TTr về việc triển khai 03 (Ba) thủ tục hành chính lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh, thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện và thủ tục xử lý đơn tại cấp xã.

Theo đó, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo:

Thứ nhất, giao các Phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận và Ban Tiếp công dân quận cập nhật và niêm yết công khai tại đơn vị:

-       Cập nhật và niêm yết công khai tại đơn vị thủ tục Xử lý đơn tại cấp huyện trong Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã được Chủ tịch y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố tại Quyết định số 2580/QĐ-UBND.

-       Ban Tiếp công dân quận tham mưu Chủ tịch y ban nhân dân quận giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực xử lý đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch y ban nhân dân quận.

-       Các Phòng, Ban chuyên môn thuộc y ban nhân dân quận thực hiện giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực xử lý đơn thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị.

Thứ hai, giao Ủy ban nhân dân 14 phường:

-       Cập nhật và niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phường thủ tục Xử lý đơn tại cấp xã trong Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã được Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố tại Quyết định số 2580/QĐ-UBND.

- Thực hiện giải quyết theo thẩm quyền các hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực xử lý đơn khi có phát sinh hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Thứ ba, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân quận cập nhật và niêm yết công khai Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã được Chủ tịch y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố tại Quyết định số 2580/QĐ-UBND tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận 6. Đồng thời, biên tập, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử quận 6.

Xem chi tiết Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phạm vi chức năng của Thanh tra Thành phố TẠI ĐÂY./.

H.N

 

 


Số lượt người xem: 0Bản in Quay lại
Xem theo ngày: