Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 2, Ngày 24/08/2015, 13:50

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

 

     Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chi Minh rất quan tâm đến công tác tuyên giáo bởi Người khẳng định: “Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng đạo đức, thái độ và lề lối làm việc” và công tác tuyên giáo phải xuất phát từ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng để xác định nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hoạt động cụ thể nhằm phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng và dân tộc. Tại hội nghị Tuyên giáo miền núi năm1963, Người đã nói: “Nhiệm vụ công tác tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: một mặt là làm sao mưu lợi cho đồng bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”. Vì vậy, để mưu lợi cho nhân dân và tránh tệ hại cho nhân dân thì người làm công tác tuyên giáo cần đảm bảo tính Đảng là nguyên tắc và nền tảng của công tác tuyên giáo, giữ vững lập trường giai cấp công nhân, phục vụ nhân dân, đồng thời tính khoa học của công tác tuyên giáo phải luôn luôn xuất phát từ thực tế khách quan, từ quy luật phát triển của xã hội và lấy đó làm cơ sở giải thích cho nhân dân hiểu một cách có căn cứ khoa học về những vấn đề thực tiễn cách mạng đặt ra để từ đó tạo động lực thúc đẩy họ hành động tự giác, có hiệu quả.

 

     Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng, mẫu mực trong việc xem công tác tuyên giáo là một nội dung phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của Đảng, phục vụ nhân dân, cũng như nêu cao ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trước vận mệnh đất nước ở mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng. Để hoạt động tuyên giáo đạt hiệu quả, Người đòi hỏi cán bộ tuyên giáo phải nói và viết sao cho “phổ thông, dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc”, làm cho người nghe, người đọc “hiểu được, nhớ được và làm được”. Bên cạnh đó, cán bộ tuyên giáo phải có phong cách đi sâu, đi sát cơ sở, đến những mũi nhọn của mặt trận sản xuất và chiến đấu, nơi có phong trào khá và cả những nơi có phong trào kém để vực dậy khí thế của phong trào, phát hiện và giải đáp được những vấn đề do cuộc sống đặt ra. Người nhấn mạnh : chỉ có đi sâu vào thực tiễn đời sống xã hội thì mới tìm hiểu, đánh giá đúng thực chất tình hình công tác tuyên giáo của địa phương, đơn vị, mới phát hiện được những vấn đề mới, nhân tố mới, những điển hình tốt, người tốt việc tốt để cổ vũ, biểu dương, nhân rộng, đồng thời vạch ra những hiện tượng, những biểu hiện sai trái để phê phán, uốn nắn nhằm đẩy mạnh việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

 

     Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn khảng định công tác tuyên giáo có vai trò đặc biệt trong công tác lãnh đạo, tuyên truyền, giáo dục, động viên nhân dân và tổ chức cho nhân dân thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên giáo đã có nhiều tiến bộ, từng bước vươn lên góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng song song với việc khơi dậy phong trào cách mạng trong nhân dân góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Đồng thời khẳng định tuyên giáo là công tác hết sức quan trọng trong hệ thống các công tác tham mưu xây dựng Đảng ở các cấp. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đòi hỏi phải có bước tiến mới về nội dung lẫn hình thức thực hiện để ngày càng lôi cuốn nhân dân. Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác tuyên giáo về phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chính là cẩm nang vô cùng quý báu, có ý nghĩa to lớn cả về thực tiễn và lý luận. Ngành tuyên giáo của Đảng cần vận dụng linh hoạt và phù hợp để không chỉ công tác tuyên giáo và công tác dân vận đạt hiệu quả cao mà còn giúp làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở từng địa phương, từng cấp./.

 

ThS.Trần Hồng


Số lượt người xem: 571Bản in Quay lại
Xem theo ngày: