Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 4, Ngày 11/03/2015, 09:05

NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

 

     Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng và trau dồi phẩm chất chính trị để thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân, là động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.

 

     Hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa đề cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện công việc được giao trì trệ hoặc làm qua loa nên dẫn đến những sai sót, vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng thời gian làm việc gây ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác và tác phong, uy tín của cán bộ, đảng viên. Song song đó, tình trạng “nói không đi đôi với làm”, “nói một đàng làm một nẻo”, “nói mà không làm”, “nghĩ đằng này, nói đằng khác”, “nói với cấp trên khác, nói với cấp dưới khác”… diễn ra ở nhiều nơi gây bức xúc và làm mất niềm tin trong nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Vì vậy, hơn bao giờ hết cần chấn chỉnh lại thái độ của cán bộ, đảng viên đối với nhân dân, với công việc và với xã hội.

 

     Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm có ý nghĩa to lớn và cần thiết đối với sự nghiệp cách mạng, tạo bước chuyển biến mới trong xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Để thực hiện hiệu quả việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm chúng ta cần tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm sau :

 

     Thứ nhất, dung hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích của tập thể : phải biết đặt lợi ích chung, của cộng đồng và xã hội lên trên lợi ích của bản thân một cách hài hòa, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người trong thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” và ra sức phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, là công bộc của dân để thực hiện sứ thiêng liêng và cao cả của mỗi công dân đối với Tổ quốc và nhân dân.  

 

     Thứ hai, sống có trách nhiệm : có trách nhiệm với chính mình, với những người xung quanh và với xã hội vì trách nhiệm là chất gắn kết các mối quan hệ trong xã hội, trong đó bản thân mỗi người là một cá thể không thể tách rời. Sống có trách nhiệm nhằm hướng đến mục đích “dân giàu, nước mạnh” và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên cơ sở mỗi công dân Việt nam đều phải có trách nhiệm đóng góp sức mình vào công cuộc phát triển đất nước.

 

     Thứ ba, làm việc có trách nhiệm : đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực và giá trị của con người, nhất là đối với cán bộ, đảng viên và người đứng đầu đơn vị bởi điều này thể hiện lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân đồng thời thể hiện bản lĩnh của mỗi người trong thực hiện nhiệm vụ được giao dù đảm nhiệm bất cứ cương vị nào.

 

     Để hiện thực hóa ba nội dung trên, mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định rõ ràng, cụ thể các giải pháp và ra sức thực hiện một cách có hiệu quả nhất. Cụ thể là :

 

     + Chấp hành tốt Điều lệ Đảng, những quy định đối với cán bộ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức;  xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

 

     + Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình đồng thời tôn trọng, lắng nghe ý kiến góp ý của người khác đối với bản thân; nêu cao ý thức tự giác trong nhìn nhận khuyết điểm để khắc phục; kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân.

 

     + Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với lời nói và việc làm của bản thân; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức, kinh nghiệm vào thực tiễn, các sáng kiến trong thực hiện công tác chuyên môn.

 

     + Cán bộ, đảng viên dù ở cương vị nào cũng phải giữ gìn phẩm chất đạo đức và chống chủ nghĩa cá nhân; tiền phong, gương mẫu trong mọi công việc được giao góp phần xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện công khai, minh bạch gắn với kiểm tra, giám sát.

 

     Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm là việc làm thường xuyên, lâu dài và cấp bách. Thực hiện nội dung trên có hiệu quả sẽ góp phần vào việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

 

ThS. Trần Hồng

        

 


Số lượt người xem: 874Bản in Quay lại
Xem theo ngày: