Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 2, Ngày 19/01/2015, 14:05

TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN

 

     Tư tưởng trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Người kế thừa từ  những phẩm chất đạo đức vốn có từ xa xưa trong tư tưởng đạo đức truyền thống phương Ðông nói chung và đạo đức truyền thống Việt Nam nói riêng để phát triển thành sự quyết tâm “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do, độc lập” và “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” trong suốt cuộc đời phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân của Người. Theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “trung với nước”   là trung thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc, với sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Ðảng, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa còn “hiếu với dân” là phải toàn tâm, toàn ý vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc bởi “dân là gốc”. Có thể thấy mối quan hệ giữa nước với dân và dân với nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hòa quyện với nhau trong một thể thống nhất về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân với cộng đồng, quốc gia, dân tộc.

 

     Trung với nước, hiếu với dân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi nhiệm vụ cách mạng của Ðảng, trong từng suy nghĩ, việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Dù mục tiêu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ cách mạng  khác nhau nhưng yêu cầu về trung và hiếu luôn nhất quán. Ðó là, lòng yêu nước thương nòi, tự hào với truyền thống vẻ vang của dân tộc; là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng, với sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc; là ý chí và nghị lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu chung của sự nghiệp cách mạng; là sự tin yêu và kính trọng nhân dân. Vì vậy, sau khi  Ðảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Người luôn nhắc nhở : "Mỗi người đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng: mình vào Ðảng để làm đày tớ cho nhân dân” và bản thân Người luôn tâm niệm "Ðảng ta là Ðảng cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân, Ðảng ta không có lợi ích gì khác", "Chính sách của Ðảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân" đồng thời chỉ rõ vấn đề cốt lõi của đạo đức cách mạng là : Việc gì  lợi cho dân phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân phải hết sức tránh. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tấm gương sáng về lòng "tận trung với nước, tận hiếu với dân" nhất quán, trước sau như một. Ngay từ những ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước, hướng tới mục tiêu độc lập cho Tổ quốc, cơm no áo ấm cho đồng bào, Người đã không quản ngại vượt qua bao khó khăn, thử thách; trong lao tù Người vẫn giữ vững lòng kiên trung, bất khuất; khi  nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được khai sinh, Người không màng công danh phú quý cho bản thân mà "chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".

 

     Đất nước thống nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục sứ mệnh lịch sử lãnh đạo dân tộc Việt Nam chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “trung với nước, hiếu với dân” và để thực hiện thắng lợi mục tiêu, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ đất nước; nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời giải quyết tốt mối quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi của công dân; phát huy ý thức trách nhiệm của mỗi người trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 

BBT


Số lượt người xem: 10315Bản in Quay lại
Xem theo ngày: