Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 4, Ngày 10/08/2022, 15:15

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHIÊM THỜI GIAN LÀM VIỆC, Ý THỨC KỶ LUẬT CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02/8/2022, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Công văn số 2815/UBND-NV chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận và Chủ tịch UBND 14 phường quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị các nội dung:

- Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (kèm theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của úy ban nhân dân thành phố).

- Công văn số 1534/UBND-CA ngày 05 tháng 6 năm 2019 của y ban nhân dân quận 6 về sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái.

- Công văn số 776/UBND ngày 19 tháng 3 năm 2020 của y ban nhân dân quận 6 về việc thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, chấn chỉnh việc tiếp nhận, quản lý vãn bản và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

- Công văn số 1456/UBND-NV ngày 28 tháng 4 năm 2022 của y ban nhân dân quận 6 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước trên địa bàn Quận 6.

- Công văn số 2610/UBND-NV ngày 15 tháng 7 năm 2022 của y ban nhân dân quận 6 về việc tham quan du lịch trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Thực hiện nghiêm thời gian làm việc, ý thức kỷ luật; tuyệt đối không sử dụng internet, mạng xã hội trong giờ làm việc cho mục đích cá nhân ngoài công việc.

- Nghỉ phép đi nước ngoài, phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, Thủ trưởng đơn vị có ý kiến cụ thể đồng ý hay không đồng ý, nơi đến và thời gian bắt đầu, kết thúc của chuyến đi trước khi trình ủy ban nhân dân quận xem xét, cá nhân thực hiện báo cáo đầy đủ ngay sau kết thúc chuyến đi.

          - Việc nghỉ phép không vượt quá tổng số ngày phép hàng năm; trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu nghỉ vượt quá số ngày phép theo quy định, Thủ trưởng đơn vị chỉ xem xét giải quyết trong trường hợp thật sự cần thiết, bất khả kháng.

 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao Trưởng phòng Nội vụ chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan, thường xuyên kiểm tra; tham mưu Ủy ban nhân dân quận xử lý nghiêm cá nhân vi phạm (nếu có), đồng thời xử lý người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong trường cá nhân vi phạm mà chưa được quán triệt các nội dung nêu trên.

Xem Công văn số 2815/UBND-NV tại đây./.

N.H


 


Số lượt người xem: 31Bản in Quay lại
Xem theo ngày: