Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 6, Ngày 27/05/2022, 18:05

QUẬN 6 CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NÂNG CAO TỶ LỆ HỒ SƠ ĐƯỢC XỬ LÝ TRỰC TUYẾN

 

Trong quý 01/2022, tại Quận 6, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ được giải quyết đạt 80,18%, chưa đạt chỉ tiêu Năm 2022 đề ra là 84,47% (tăng 10% so với Năm 2021). Trước tình hình đó, ngày 20/5/2022, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Công văn số 1727/UBND – VP chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Quận 6 tăng cường các giải pháp thực hiện nâng cao tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến, cụ thể:

    1. Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch (có tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến trong Quỷ 01/2022 dưới 84,47%) chỉ đạo công chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Quận 6 tăng cường thực hiện công tác vận động, hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính được đưa vào trực tuyến. Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ được giải quyết năm 2022 đạt 84,47%.

    2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Quận 6 còn lại (có tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến trong Quý 01/2022 trên 84,47%)) tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác vận động, hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính được đưa vào trực tuyến, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ được giải quyết năm 2022 cao hơn năm 2021.

3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân quận 6:

    - Theo dõi, kiểm tra và phối hợp Phòng Nội vụ đề xuất đưa nội dung thực hiện nhiệm vụ này vào công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức và cơ quan chuyên môn trong năm 2022.

          - Định kỳ hàng tháng thông tin kết quả tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến đến các cơ quan chuyên môn có liên quan để biết; đồng thời, theo dõi, báo cáo các đơn vị có tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến chưa đạt yêu cầu về y ban nhân dân Quận 6 để có ý kiến chỉ đạo.

4. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quận 6: chỉ đạo Tổ tư vẩn dịch vụ công trực tuyến tăng cường công tác phối hợp với công chức các cơ quan chuyên môn vận động, hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện Dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Quận 6./.

N.H


 


Số lượt người xem: 16Bản in Quay lại
Xem theo ngày: