Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chính sách mớiThứ 2, Ngày 24/08/2015, 14:40

QUẬN 6 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2013/NĐ-CP NGÀY 03/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH

 

     Thực hiện Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ  quy định về công tác gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10/8/2015, Ủy ban nhân dân Quận 6 đã ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND-VHTT tổ chức thực hiện theo Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình (viết tắt là Nghị định số 02/2013/NĐ-CP) trên địa bàn Quận 6.

 

     Theo đó, nội dung triển khai thực hiện tập trung 02 nhóm công việc chính, cụ thể:

 

     1. Công tác thông tin, tuyên truyền

 

     - Thông tin, phổ biến nội dung Nghị định số 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan đến công tác gia đình trên Trang thông tin điện tử, Tuần tin Quận 6.

 

     - Thực hiện lồng ghép phổ biến nội dung Nghị định số 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ trong các hội nghị, hội thảo, chuyên đề, các buổi tọa đàm, tập huấn về công tác gia đình và phong trào “Toàn dân  đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Quận 6.

 

     - Tập trung tuyên truyền nội dung Nghị định số 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ trong thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình, thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các ban, ngành, đoàn thể quận và Ủy ban nhân dân 14 phường.

 

     - Tổ chức tuyên truyền về xây dựng gia đình, bình đẳng giới trong gia đình, thực hiện kế hoạch hóa gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; vận động nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình; kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng họ gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

 

 

     2. Tổ chức các hoạt động:

 

     - Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch công tác gia đình gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của quận.

 

     - Thực hiện công tác thống kê, rà soát số liệu về gia đình, công tác gia đình; tiếp tục thực hiện công tác thu thập, xử lý, lưu trữ, sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác gia đình.

 

     - Phối hợp các ban ngành đoàn thể quận và Ủy ban nhân dân 14 phường triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về gia đình, thực hiện bình đẳng trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; thực hiện kế hoạch hóa gia đình; bảo vệ trẻ em, chăm sóc người cao tuổi.

 

     - Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ 25/11 hàng năm nhằm giáo dục nghĩa cử tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình và ngoài xã hội, tôn vinh những gia đình gương mẫu, phát huy các giá trị truyền thống gia đình Việt Nam, nhân rộng việc xây dựng gia đình hạnh phúc.

 

     - Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức về gia đình, vận động nhân dân trên địa bàn quận kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu các giá trị tiến bộ như Quyền trẻ em, bình đẳng giới, ứng dụng các giá trị truyền thống vào đời sống gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

     - Tiếp tục triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phòng chống bạo lực gia đình lồng ghép với các hoạt động chăm lo nâng cao đời sống của nhân dân và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

 

     - Tổ chức tư vấn, giáo dục trước hôn nhân, cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình cho thanh niên nam nữ trong độ tuổi kết hôn; lồng ghép phù hợp nội dung đời sống gia đình vào chương trình học, sinh hoạt ngoại khóa tại các cấp học trên địa bàn.

 

     - Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình Quận và 14 Phường.

 

     - Nâng cao chất lượng công tác hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình.

 

     - Bố trí ngân sách cho công tác gia đình theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

 

TÀI NGÂN


Số lượt người xem: 321Bản in Quay lại
Xem theo ngày: