Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quản lý đô thịThứ 7, Ngày 05/06/2010, 11:05

Quận ủy quận 6 chỉ đạo: Tăng cường lãnh đạo chấn chỉnh công tác quản lý đô thị, đất đai, xây dựng trên địa bàn

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo chấn chỉnh công tác quản lý đô thị, đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố. Ngày 01/03/2007, Ban Thường vụ Quận ủy đã có công văn yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận - Đoàn thể tập trung thực hiện một số việc trọng tâm như:
 

Tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 04/11/2002 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc lập lại kỷ cương chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố”, trong đó tập trung kiểm điểm, đánh giá sâu những việc làm được, những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, nhất là việc quản lý đô thị, đất đai, xây dựng; trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể về quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng đô thị, quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý tại địa phương. Định kỳ hàng quý, UBND quận tổ chức sơ kết việc thực hiện công tác quản lý đô thị, xây dựng để rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chấp hành pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm Luật đất đai, xây dựng.
 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đội Quản lý TTĐT quận và Tổ Quản lý TTĐT 14 phường. Thường xuyên tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các vụ vi phạm đúng quy định pháp luật, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì nhất thiết thực hiện đúng quy định tố tụng hình sự; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị để xảy ra việc xây dựng không phép, sai phép.
 

Phát huy vai trò của các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về xây dựng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý đô thị, xây dựng của chính quyền; kịp thời phát hiện, phản ảnh với các cơ quan chức năng để làm rõ, kết luận, xử lý các hành vi sai phạm của cán bộ, công chức và người dân trên lĩnh vực này.
 

UBND quận xây dựng chương trình hành động lập lại trật tự kỷ cương chấp hành pháp luật về đất đai trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời và có hiệu lực các vi phạm xây dựng công trình nhà ở không phép và sai phép trên địa bàn. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Quận ủy ... 
 
 


Số lượt người xem: 205Bản in Quay lại
Xem theo ngày: