Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quản lý đô thịThứ 7, Ngày 05/06/2010, 11:05

Ủy ban nhân dân quận 6 triển khai kế hoạch Kiểm tra quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chất lượng xây dựng trên địa bàn quận năm 2007

 Trong năm 2006, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quận đã đạt được những kết quả nhất định; một số công trình đã triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng theo thiết kế, đáp ứng được kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận và phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Bên cạnh đó, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn một số mặt hạn chế như: công tác lập hồ sơ dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế dự toán chưa đúng tiến độ, không đạt chất lượng phải điều chỉnh bổ sung, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; công tác tổ chức giám sát đầu tư và quản lý thi công xây dựng chưa được chủ đầu tư thực hiện chặt chẽ, khoa học dẫn đến chế độ trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng công trình và bảo hành, bảo dưỡng công trình thực hiện chưa tốt. Để sử dụng các nguồn vốn đầu tư do Nhà nước quản lý đạt hiệu quả cao nhất và thực hiện triệt để Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng, chống tham nhũng trong xây dựng cơ bản.
 

Căn cứ các quy định về quản lý đầu tư và chất lượng công trình xây dựng và để tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quận. Ngày 07/3/2007, UBND quận đã có kế hoạch kiểm tra quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chất lượng các công trình xây dựng. Theo đó, về nguyên tắc chung:
 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư đưa công trình vào khai thác sử dụng và quy trình sử dụng nhằm đảm bảo đúng quy định bảo hành và chế độ bảo dưỡng công trình. Thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định; gửi hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng đến các cơ quan chức năng đúng theo quy định. Quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình của chủ đầu tư, các đơn vị tư vần, đơn vị thi công thực hiện dự án được quy định tại Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xay dựng và Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND ngày 20/6/2005 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về công tác quản lý các dự án trong nước.
 

Phòng Quản lý đô thị quận chịu trách nhiệm kiểm tra, quản lý chất lượng công trình theo đúng quy định.
 

Đơn vị thụ hưởng công trình tham gia giám sát thi công đảm bảo yêu cầu và bảo quản, sử dụng công trình theo đúng quy định.
 

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tham gia giám sát theo Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.
 

Công tác kiểm tra được tiến hành trên các dự án, công trình thi công hoặc công trình đã được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng có nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
 

Nội dung kiểm tra: căn cứ vào hồ sơ quản lý dự án đầu tư, hồ sơ chọn thầu, hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng, hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng (đối với công trình kiểm tra đã được nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng) đúng theo các quy định do các chủ đầu tư cung cấp đầy đủ và gửi đến Phòng QLĐT quận. Kiểm tra sự tuân thủ quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng các quy định của Chính phủ. Qua đó, Phòng QLĐT quận có kết luận chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục, giai đoạn công trình để tiếp tục thực hiện các giai đoạn tiếp theo hoặc để bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Đối với các công trình đã được nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng sẽ kiểm tra tiếp về quy trình sử dụng công trình của chủ đầu tư nhằm đảm bảo đúng quy định bảo hành và chế độ bảo dưỡng công trình. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện chủ đầu tư không tuân thủ các quy trình quản lý chất lượng, Phòng QLĐT quận không chấp nhận nghiệm thu và có báo cáo ngay về UBND quận, đồng thời đề xuất các biện pháp giải quyết. Trong trường hợp phải thực hiện kiểm định chất lượng công trình phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND quận...
 
 
 
 


Số lượt người xem: 315Bản in Quay lại
Xem theo ngày: