Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quản lý đô thịThứ 7, Ngày 05/06/2010, 11:00

Một số điều cần biết về lệ phí trước bạ nhà, đất đối với hộ gia đình và cá nhân (tiếp theo số trước)

 
a. Phát triển nhà ở riêng lẻ là việc hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư xây dựng nhà ở trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của mình.
 

b. Việc xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo một trong các hình thức sau:
 

+ Tự xây dựng nhà ở;
 

+ Thuê tổ chức, cá nhân khác xây dựng nhà ở;
 

+ Hợp tác giúp nhau xây dựng nhà ở tại khu vực nông thôn.
 

4. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ đối với những trường hợp sau:
 

* Chủ tài sản đã được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng tài sản, nay đổi giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng mới mà không thay đổi chủ tài sản (trừ trường hợp còn ghi nợ lệ phí trước bạ hoặc nghĩa vụ tài chính trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng hoặc khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng có phát sinh chênh lệch diện tích nhà, diện tích đất hoặc thay đổi cấp nhà, hạng nhà so với giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng cũ thì phải nộp lệ phí trước bạ đối với phần chênh lệch tăng).
 

Trường hợp này, chủ tài sản phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản đã được cấp (bản cũ - Tiết a, Điểm 9, Mục III, Phần I Thông tư 95/2005/TT-BTC.
 

5. Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng chung của hộ gia đình (đồng đứng tên chủ sở hữu, sử dụng tài sản trong giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản) khi phân chia tài sản đó cho những người người trong hộ gia đình thì được chia tài sản không phải nộp lệ phí trước bạ.
 

Đối với giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng tài sản chỉ do một người đứng tên thì không phải là tài sản thuộc sở hữu, sử dụng chung của hộ gia đình. Tuy nhiên, để phù hợp với thực tế Việt Nam, nếu chủ tài sản chuyển giao tài sản của mình cho vợ (chồng), cha mẹ (kể cả cha nuôi, mẹ nuôi), con (kể cả con nuôi, con dâu, con rể) thì người nhận tài sản không phải nộp lệ phí trước bạ. Trường hợp này, người nhận tài sản kê khai lệ phí trước bạ phải cung cấp cho cơ quan Thuế bản sao có công chứng Nhà nước một trong những giấy tờ sau:
 

- Sổ hộ khẩu gia đình (trong đó có ghi mối quan hệ với chủ tài sản);
 

- Giấy chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng);
 

- Giấy khai sinh (nếu là cha mẹ với con);
 

- Quyết định công nhận nuôi con nuôi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (đối với trường hợp cha mẹ nuôi với con nuôi).
 

Trường hợp không có một trong các giấy tờ nêu trên (trừ quyết định công nhận nuôi con nuôi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật) thì phải được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi chủ tài sản hoặc người nhận tài sản xác nhận về mối quan hệ vợ, chồng, cha, mẹ, con (Tiết c, Điểm 9, Mục III, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC).
 

6. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp theo chính sách hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau (Tiết a, b, Điểm 10, Mục III, Phần I Thông tư 95/2005/TT-BTC):
 

a. Tổ chức, cá nhân đem tài sản của mình góp vốn vào tổ chức liên doanh, hợp doanh có tư cách pháp nhân (doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Công ty TNHH, Công ty cổ phần...) và tổ chức liên doanh, hợp doanh đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó; hoặc khi các tổ chức liên doanh, hợp doanh giải thể, phân chia tài sản của mình cho các tổ chức, cá nhân thành viên đăng ký quyền sở hữu, sử dụng.
 

b. Xã viên hợp tác xã góp vốn bằng tài sản vào hợp tác xã hoặc xã viên hợp tác xã nhận tài sản được chia sau khi ra khỏi hợp tác xã.
 

7. Nhà Tình nghĩa:
 

Nhà Tình nghĩa, bao gồm cả đất kèm theo nhà được đăng ký quyền sở hữu, sử dụng mang tên người được tặng.
 

Trường hợp này, người kê khai lệ phí trước bạ nhà Tình nghĩa cung cấp cho cơ quan Thuế (Điểm 11, Mục III, Phần I, Thông tư 95/2005/TT-BTC):
 

- Hồ sơ nguồn gốc nhà, đất hợp pháp của tổ chức, cá nhân tặng nhà, đất.
 

- Giấy tờ chuyển quyền sở hữu, sử dụng nhà , đất giữa bên tặng và bên được tặng (bản sao có xác nhận của Công chứng Nhà nước).
 

Hỏi : Ghi nợ lệ phí trước bạ là gì? Đối tượng nào được ghi nợ?
 

Đáp: Theo Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1424/VPCP-KTTH ngày 23/3/2005 của Văn phòng Chính phủ thì hộ gia đình, cá nhân khi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở mà chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền lệ phí trước bạ phải nộp theo quy định thì được ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở còn chưa nộp ngân sách Nhà nước nhưng chỉ áp dụng cho một số trường hợp được quy định tại Tiết a, b, c, d Điểm 1, Mục IV, Phần I Thông tư 95/2005/TT-BTC.
 

Hỏi : Hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất tại quận 6 có được ghi nợ lệ phí trước bạ không?
 

Đáp: Các trường hợp được ghi nợ lệ phí trước bạ quy định tại điểm 1, Mục IV, Phần I Thông tư 95/2005/TT-BTC chỉ áp dụng cho một số địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới theo từng quyết định cụ thể của Thủ tướng Chính phủ. Qua rà soát các quy định nêu trên thì hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất tại quận 6 không thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ.
(còn tiếp)
 
 


Số lượt người xem: 255Bản in Quay lại
Xem theo ngày: