Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hướng dẫn pháp luậtThứ 6, Ngày 15/07/2016, 15:45

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA , THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ pháp chế; Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số: 05/2016/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2016, gồm các văn bản sau đây:

 

1.                  Quyết định số 704/QĐ-BVHTT ngày 04/04/1997 của Bộ trưởng Bộ văn hóa- Thông tin ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng duyệt kịch bản;

 

2.                  Quyết định số 1351/1998/QĐ-BVHTT ngày 15/07/1998 của Bộ trưởng Bộ văn hóa- Thông tin ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức hoạt động điểm vui chơi cho trẻ em ở cơ sở;

 

3.                  Quyết định số 02/QĐ-BVHTT ngày 07/08/19978 của Bộ trưởng Bộ văn hóa- Thông tin ban hành Quy chế quản lý nhà nước về kỹ thuật điện ảnh;

 

4.                  Quyết định số 3881/QĐ- ĐA ngày 08/12/1998 của Bộ trưởng Bộ văn hóa- Thông tin ban hành Quy chế tham dự liên hoan phim quốc tế và tổ chức tuần phim Việt Nam ở nước ngoài;

 

5.                  Quyết định số 04/1999/QĐ-BVHTT ngày 03/02/1999 của Bộ trưởng Bộ văn hóa- Thông tin ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39/TTg của Thủ tướng Chính phủ về  đẩy mạnh công tác văn hóa thông tin ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số;

 

6.                  Quyết định số 11/1999/QĐ-BVHTT ngày 09/03/1999 của Bộ trưởng Bộ văn hóa- Thông tin ban hành Quy chế quản lý và đầu tư cho hoạt động văn hóa thông tin các xã đặc biệt khó khăn ( khu vực 3) thuộc chương trình văn hóa;

 

7.                  Quyết định số 849/1999/QĐ-BVHTT ngày 31/08/1999 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về việc tặng cờ thi đua luân lưu hàng năm cho đơn vị huyện;

 

8.                  Quyết định số 01/2000/QĐ-BVHTT ngày 06/01/2000 của Bộ trưởng Bộ văn hóa- Thông tin quy định tạm thời về việc nhập khẩu chương trình phim truyện truyền hình để phát sóng trên mạng lướt truyền hình cả nước;

 

9.                  Quyết định số 1096/2000/QĐ-BVHTT ngày 02/06/2000 của Bộ trưởng Bộ văn hóa- Thông tin phê duyệt Đề án xe văn hóa- thông tin lưu động tổng hợp;

 

10.              Quyết định số 38/2002/QĐ-BVHTT ngày 30/12/2002 của Bộ trưởng Bộ văn hóa- Thông tin ban hành quy định về điều kiện thành lập cơ sở sản xuất phim và thẩm quyền, thủ tục duyệt phim;

 

11.              Quyết định số 19/2005/QĐ-UBTDTT ngày 10/01/2005 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ mạng máy tính Ủy ban Thể dục thể thao;

 

12.              Quyết định số 250/2006/QĐ-UBTDTT ngày 10/02/2006 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Chương trình hành động về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chống tiêu cực trong các hoạt động Thể dục thể thao;

 

13.              Quyết định số 2033/2006/QĐ-UBTDTT ngày 17/11/2006 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng viên chức ngành Thể dục thể thao;

 

14.              Quyết định số 83/2006/QĐ-BVHTT ngày 27/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch;

 

15.              Thông tư số 08/2013/TT-BVHTTDL ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch chủ trì soạn thảo hoặc ban hành;

 

16.              Thông tư số 10/2014/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc;

 

 

D.A

 


Số lượt người xem: 184Bản in Quay lại
Xem theo ngày: