Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 3, Ngày 12/01/2021, 10:50

QUẬN 6 TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH SỮA ĐỔI, BỔ SUNG HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID – 19

 

Ngày 30/12/2020, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành văn bản số 3790/UBND-LD9TBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Công văn số 1288/UBND-LĐTBXH ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn quận, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung Mục II Công văn số 1288/UBND-LĐTBXH thành:

II. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương (theo quy định tại khoản 1 Mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Nghị quyết số 154/NQ-CP; quy định tại Chương I Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg):

1. Điều kiện hỗ trợ:

Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020.

b) Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

c) Làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục) không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

2. Mức và thời gian hỗ trợ:

a) Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người/tháng.

b) Thời gian hỗ trợ: Theo thi gian thc tế tạm hoãn thực hiện hp đng lao động, nghỉ việc không lương, theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

Trường hp người lao động đã hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND (mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng), nếu đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP thì được hỗ trợ bổ sung mức 800.000 đồng/người/tháng (đảm bảo khoản hỗ trợ không vượt quá 1.800.000 đồng/người/tháng).

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện:

a) Hồ sơ đề nghị theo Mu số 01 Phụ lục kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg (đính kèm)

 (Trường hợp người lao động đã hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết s 02/2020/NQ-HĐND thì tại Mu s 01, Cột ghi chú: ghi rõ “Đã nhận hỗ trợ theo Nghị quyết s 02/2020/NQ-HĐND nêu trên; đề nghị chi hỗ trợ phần chênh lệch”).

b) Doanh nghiệp, cơ sở giáo dục lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điu kiện theo quy định tại khoản 2 Mục II Công văn số 1288/UBND-LĐTBXH; đ nghị t chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo him xã hội xác nhận Danh sách này.

c) Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động theo quy định tại điểm a khoản 3 Mục II Công văn số 1288/UBND-LĐTBXHvà gửi doanh nghiệp, cở sở giáo dục.

d) Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận nơi đặt trụ sở. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận trình Tổ thẩm định tổ chức kiểm tra, xem xét hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục gửi hồ sơ đề nghị đến Phòng Giáo dục và Đào tạo quận nơi đặt trụ sở. Trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận trình Tổ thẩm định (thông qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận). Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận trình Tổ thẩm định để tổ chức kiểm tra, xem xét hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

đ) Căn cứ kết quả thẩm định, Tổ thẩm định tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; thực hiện chi trả hỗ trợ theo quy định (trong 02 ngày làm việc)”.

2. Sửa đổi, bổ sung Mục III Công văn số 1288/UBND-LĐTBXH thành:

III. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động (theo quy định tại khoản 2 Mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 1 Nghị quyết số 154/NQ-CP; quy định tại Chương VI Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3, 4, 5, 6 Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg):

1. Điều kiện vay vốn:

a) Có người lao động đang tham bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

b) Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

c) Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục vay, phê duyệt cho vay và tổ chức giải ngân:

a) Hồ sơ đề nghị vay theo Mẫu số 11a, Mẫu số 11b Phụ lục kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg (Đính kèm)

b) Người sử dụng lao động tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy định tại khoản 1 Mục III Công văn số 1288/UBND-LĐTBXH.

c) Chậm nhất ngày 05 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi hồ sơ vay đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân) của người sử sụng lao động.

d) Khi nộp Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ, người sử dụng lao động cung cấp bản gốc các giấy tờ sau để ngân hàng kiểm tra, đối chiếu:

- Giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

- Giấy ủy quyền (nếu có).

- Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động.

đ) Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ vay của người sử dụng lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.

e) Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2021”.

3. Sửa đổi, bổ sung Mục VI “Tổ chức thực hiện” Công văn số 1288/UBND-LĐTBXH như sau:

3.1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Mục VI “Tổ chức thực hiện” Công văn số 1288/UBND-LĐTBXH thành:

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận:

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các đối tượng tại mục II, V, VI Công văn này gặp khó khăn do dịch Covid-19, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng chính sách, đúng quy định.

- Phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 6 lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng tại mục II, IV, V, VI Công văn này.

- Phối hợp Phòng Nội vụ quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về Quyết định thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các trường hợp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn quận 6.

- Tiếp nhận, tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu Ủy ban nhân dân Quận văn bản gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố hướng dẫn.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 6 đăng tải Công văn này trên trang Thông tin điện tử quận 6.

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận và các cơ quan liên quan lập dự trù kinh phí công tác thẩm định hồ sơ cho Tổ thẩm định.

- Tiếp tục thực hiện các nội dung được phân công tại Công văn số 3555/UBND-LĐTBXH ngày 09/12/2020 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việctriển khai thực hiện chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 trên địa bàn quận

- Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Quận báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng tại mục II, IV, V, VI Công văn số 1288/UBND-LĐTBXH  gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố”.

3.2. Bổ sung nội dung tại khoản 2 Mục VI “Tổ chức thực hiện” Công văn số 1288/UBND-LĐTBXH như sau:

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận:

- Rà soát, thống kê các cơ sở giáo dục gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, có đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Mục II Công văn số 1288/UBND-LĐTBXH. Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các đối tượng này theo quy định tại khoản 3 mục II Công văn số 1288/UBND-LĐTBXH.

- Hướng dẫn, tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các cơ sở giáo dục trình Tổ thẩm định (thông qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận 6) để tổ chức thẩm định hồ sơ”.

3.3. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Mục VI “Tổ chức thực hiện” Công văn số 1288/UBND-LĐTBXH thành:

5. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quận 6:

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân quận triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo quy định tại điểm b khoản 2 Mục III Công văn số 1288/UBND-LĐTBXH.

- Hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn của người sử dụng lao động tại Mục III Công văn số 1288/UBND-LĐTBXH trên địa bàn quận theo hướng dẫn của Ngân hàng chính sách xã hội; thực hiện giải ngân theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện các nội dung được phân công tại Công văn số 3555/UBND-LĐTBXH ngày 09/12/2020 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc triển khai thực hiện chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 trên địa bàn quận.

- Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 154/NQ-CP; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg gửi Ủy ban nhân dân quận, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận”.

3.4. Bổ sung nội dung tại khoản 11 Mục VI “Tổ chức thực hiện” Công văn số 1288/UBND-LĐTBXH như sau:

11. Ủy ban nhân dân 14 phường:

Tiếp tục thực hiện các nội dung được phân công tại Công văn số 3555/UBND-LĐTBXH ngày 09/12/2020 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc triển khai thực hiện chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 trên địa bàn quận”.

4. Các nội dung khác của Công văn số 1288/UBND-LĐTBXH ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân dân quận 6 không thay đổi.

Đính kèm Công văn 1288/UBND-LĐTBXH ngày 07/5/2020 của UBND quận 6. Tại đây

Yến Hà

 


Số lượt người xem: 29Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: