Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 7, Ngày 23/05/2020, 12:20

QUẬN 6 CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

 

Ngày 18/5/2020, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Công văn số 1400/UBND chỉ đạo các ngành tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Quận 6, cụ thể:

Thứ nhất, đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Quận 6 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường: Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các quy định pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, cập nhật, niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác và đảm bảo các yêu cầu về hình thức niêm yết theo quy định đối với các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố công bố; kiểm tra chặt chẽ quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các trường hợp không tuân thủ đúng quy định thủ tục hành chính đã được công bố, công khai, không được tự thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; chủ động khắc phục hoặc tham mưu đề xuất giải pháp khắc phục các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ mà xuất phát từ mối quan hệ phối hợp giữa các ngành; nghiêm túc thực hiện Thư xin lỗi và có cơ chế kiểm soát việc thực hiện Thư xin lỗi đối với trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn tại đơn vị; xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm khắc phục, chấn chỉnh tình trạng lạm dụng bản sao trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tăng về số lượng thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến và số lượng giao dịch qua trực tuyến/tổng số hồ sơ giải quyết thông qua các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ cho người dân; phối hợp triển khai và thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó phân công công chức công tác tại Bộ phận một cửa phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn và thời gian làm việc theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

Thứ hai, đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 6 thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và trả kết quả giải quyết trên Hệ thống một cửa đất đai của Thành phố.

Thứ ba, giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận tăng cường công tác kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị thuộc Quận có thực hiện thủ tục hành chính.

Thứ tư, giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận: theo dõi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận trên Trang thông tin điện tử của Quận và tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Quận, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận và sử dụng khi có nhu cầu; theo dõi việc thực hiện thư xin lỗi đối với hồ sơ hành chính trễ hạn giải quyết thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận; phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 14 phường triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn.

H.N


Số lượt người xem: 61Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

    Xem theo ngày: