Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

April, 2019

April 26
QUẬN 6 QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ
April 23
QUẬN 6 KHAI MẠC HỘI THAO QUỐC PHÒNG NĂM 2019
April 22
QUẬN 6 HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU GIAO QUÂN Ở CẤP
April 22
QUẬN 6: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 68/ĐA-CATP CỦA CÔNG AN THÀNH PHỐ
April 22
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
April 16
QUẬN 6 TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CÔNG KHAI KẾT QUẢ THỐNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI NĂM 2017.
April 16
QUẬN 6 VẬN HÀNH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ, LAO ĐỘNG VÀ ĐÔ THỊ.
April 16
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN VỀ ÁP DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 VÀ VIỆC TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 NĂM 2019.
April 05
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 18 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 6 - KHÓA XI
April 05
THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÁNH NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG KINH DOANH