Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2869/UBND-VX ngày 30 tháng 7 năm 2020 về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID – 19, Ủy ban nhân dân quận 6 chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể quận và 14 phường nghiêm túc thực hiện: - Tuyệt đối không được chủ quan lơ là, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, khẩn trương rà ...
  Thực hiện Công văn số 2270/UBND ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn quận, Trang Thông tin điện tử quận 6 thông tin danh sách cửa hàng kinh doanh khẩu trang, nước sát khuẩn trên địa bàn Quận 6. Xem Danh sách cửa hàng kinh doanh khẩu trang, nước sát khuẩn tại đây
      Nhằm phổ biến các văn bản pháp quy về an toàn thực phẩm cho người kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, góp phần đảm bảo các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đúng quy định của Pháp luật về An toàn thực phẩm trên địa bàn 14 phường, vào các ngày 12/6/2020 và ngày 9, 10, 17/7/2020, Phòng Y tế quận 6 phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường 2, 9, 10 phổ biến các quy định phá...
    Ngày 30/6/2020, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Thông báo số 140/TB – UBND về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân quận 6 cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận 6, cụ thể như sau: 1. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nh...
  Triển khai thực hiện Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm, ngày 10 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Kế hoạch số 210/HK-UBND-YT về thực hiện thủ tục cấp Giấ...