Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Ngày 23/ 9 /2019, Ủy Ban nhân dân Quận 6 ban hành Quyết định 4843/QĐ-UBND –TCKH về công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 3 năm 2019 của quận 6. Đính kèm: QĐ và các mẫu biểu                                                                                  D.A
  Nhằm giúp cho nhân dân nắm bắt các thông tin liên quan đến ngành điện, Công ty Điện lực Bình phú phối hợp cùng các ban, ngành liên quan cung cấp những thông tin hỗ trợ cho công tác tuyên truyền ngành điện để nhândân nhận biết và áp dụng. Đính kèm: Nội dung và Quy trình                                                   D.A
  Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2019. Đính kèm: Thông tư số: 47/2019/TT-BTC                                                      D.A
  Nhằm đảm bảo tiến độ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận 6, Ủy ban nhân dân quận 6 thông báo đến cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình về đăng ký nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn quận 6. Đính kèm: Thông báo 323/TB-UBND-TNMT, ngày 30/8/2019.                      D.A
  Tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng chính sách xã hội (NH-CSXH) thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam nói chung và tại địa bàn Quận 6 nói riêng, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đả...