Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Ngày 9/8/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức tập huấn các quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Ông Nguyễn Bá Hội – chuyên viên Sở Tài nguyên môi trường thành phố (ảnh 1) phổ biến các nội dung của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩ...
               Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Kế hoạch 311/KH-UBND, ngày 7/8/2019 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" trên địa bàn Quận 6 giai đoạn 2019 - 2025.                Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đứ...
  Ngày 9/8 /2019, Ủy Ban nhân dân Quận 6 ban hành Quyết định 4088/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2018 đã được Hội đồng nhân dân cấp quận phê chuẩn. Đính kèm: QĐ và số liệu thuyết minh                                                                           D.A
  Để chuẩn bị tốt các hoạt động chào đón năm mới 2020 và các sự kiện chính trị, Lễ hội của đất nước. Ủy Ban nhân dân Quận 6 xây dựng kế hoạch tổ chức thiết kế và trang trí đèn nghệ thuật năm 2020. Đính kèm: Kế hoạch số 161/KH-UBND-TTVH D.A
  Đính kèm nội dung: số 304/TB-UBND                                        D.A